Keblinger

ေပါက္ကရ ရင္ခုန္သံစစ္စစ္မ်ား ျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားျပီး စံပယ္ပန္းမ်ားနဲ႔မုိးထားေသာ ကဗ်ာလြင္ျပင္

အာရု၏ အစိမ္းလန္းဆုံးျမိဳ႕ေတာ္ (စင္ကာပူ)

| Saturday, March 19, 2011
စင္ကာပူ ၿမိဳ႕ကို အာရွ တိုက္ အတြင္း သဘာ၀ ပတ္၀န္း က်င္ စိမ္းလန္း စိုျပည္ေရး ထိန္းသိမ္း မႈ
အေကာင္း ဆံုး အစိမ္းေရာင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။ သတ္
မွတ္ ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေတာ့ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္ႀကီး
မားေသာ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ သည့္ Siemen မွ အကုန္က်ခံကာ Econnomist Intelligence Unit
(EIU) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈ အရ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


လြန္ ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ခန္႔ကစတင္ ၿပီး EIU ဟာ အာရွတိုက္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၂ ၿမိဳ႕၏
သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ဆိုင္ရာႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေအာင္ ျမင္မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာ ခဲ့ပါတယ္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားအထဲမွ စင္ကာပူႏုိင္ငံဟာ ၎ရည္မွန္းထား ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပန္းတိုင္ မ်ား၊ ပန္းတိုင္ကို ရရွိျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ထိေရာက္ေသာခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ား ေၾကာင့္ အစိမ္းေရာင္ အျဖစ္ဆံုးၿမိဳ႕ အျဖစ္ ပိုမိုေပၚလြင္လာခဲ့ပါတယ္။ (အျခားၿမိဳ႕ေတြက သဘာ၀ ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။) အျခားေသာ အာရွတိုက္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ သတိရွိမႈမ်ားႏွင့္ ရာသီဥတု ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ၫႊန္ၾကားခ်က္ (guldellne) မ်ားက အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။
ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈတြင္ က႑ရွစ္ခုခြဲကာ တိုင္းတာခဲ့တာ ျဖစ္ ပါတယ္။ (၁) စြမ္းအင္ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္၊ (၂) ေျမႀကီးအသံုးျပဳႏႈန္း ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား၊ (၃) သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ (၄) စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ (၅) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈတိုျဖင့္ အာရွပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစုိျပည္ေရးၿမိဳ႕ေတာ္စံညႊန္း Aslan Green City Index စံၫႊန္း အရ ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူၿမိဳ႕ဟာ စြမ္းအင္ေလ်ာ့ က်ေရးနည္းဗ်ဴဟာရွိတဲ့အတြက္ Index မွာ အမွတ္ျပည့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အစိမ္းေရာင္ေနရာမ်ား ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြရဲ႕ မေကာင္း က်ဳိးေဘးဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ ျပ၏ ျပန္႔က်ဲမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထား ႏိုင္ျခင္းစတဲ့ ၎ရဲ႕ ႀကံ႕ခိုင္ေသာ မူ၀ါဒ အတြက္ ပ်မ္းမွ်ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၎ရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူ လူထုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကြန္ရက္ ဟာ 0.21 km/square kilometer ပမာဏ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အျခား ၿမိဳ႕မ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်စံခ်ိန္ 0.17km/ square kilometer ထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ အတြင္းရွိ ျပည္သူလူထုမ်ား အမိႈက္ စြန္႔ပစ္သည့္ႏႈန္းဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏထက္ ေလ်ာ့နည္းေနတာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ကို လိုက္လံစုေဆာင္းၾကၿပီး ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကုန္းေျမ ရွားပါးေသာ ကၽြန္းႏိုင္ ငံတစ္ခုတြင္ လူဦးေရ ငါးသန္းခန္႔ ေနထိုင္ၾကေသာ္လည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ျပေနရာေဒသမ်ားတြင္ သစ္ပင္ ခ်ဳံပင္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၿပီး ဥယ်ာဥ္ပန္းၿခံကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ယခုေလ့လာ မႈအရ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ ေယာက္အတြက္ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမ ၆၆ စတုရန္းမီတာရွိပါတယ္။ က်န္ၿမိဳ႕ မ်ားရဲ႕ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းဟာ ၃၉ စတုရန္း မီတာ ျဖစ္တယ္။ စင္ကာပူအစိုးရကလည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွစ၍ မနက္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု လမ္းပန္းသြားလာေရး ေနရာမ်ား လူကူးမီးပြိဳင့္မ်ား (human traffic) ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရရွိရန္ ရည္မွန္းကာ အစီအစဥ္မ်ား ဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စင္ကာပူၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အာရွတိုက္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ႀကီး (WHO) က သတ္ မွတ္ထားေသာ စံၫႊန္းထက္ ျမင့္မား ေနေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အာရွပတ္၀န္းက်င္စိမ္းလန္းစို ျပည္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္စံၫႊန္းဟာ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ အေျခခံေပၚမူတည္ၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု က်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။
အာရွ၏ အလား အလာရွိေသာ ၿမိဳ႕ျပစင္တာမ်ားကို က်န္းမာေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ အဟုန္ႏွင့္အတူ ဘ၀အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါတယ္လို႔ Managing Bord of Siemens AG အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္သူ Barbara Kussက ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။

0 comments:

Popular Posts

 

Copyright © 2010 Jasmine Blogger Template by Dzignine